Četiri od deset mladih odraslih u EU ima visoku stručnu spremu

Prema podacima Eurostata u 2020. godini 41 odsto stanovništva Evropske unije starosti od 25 do 34 godine bilo je visokoobrazovano.

Postoji jasna rodna razlika među onima sa visokim obrazovanjem. Naime, veći je broj žena navedenog doba sa visokim obrazovanjem (46%) u odnosu na muškarce (35%).

Iako je udeo muškaraca sa visokim obrazovanjem u porastu tokom poslednjihh deset godina, stopa rasta bila je sporija nego kod žena. Kao rezultat, rodni jaz se povećao na 10.8 procentnih poena (pp) sa 9.4 pp u 2011. godini.

Države članice EU postavile su sebi za cilj da do 2030. godine povećaju udeo stanovništva EU starosti od 25 do 34 godine koje je završilo visoko obrazovanje na 45%.

Izvor: Eurostat

Udeo stanovništva sa visokim obrazovanjem najveći je u Luksemburgu, a najmanji u Rumuniji

Jedanaest držvava članica već je ispunilo cilj za ovaj pokazatelj na nivou EU 2030: Belgija, Danska, Irska, Španija, Francuska, Kipar, Litvanija, Luksemburg, Holandija, Slovenija i Švedska. U pet država, više od polovine ljudi starih od 25 do 34 godine imalo je visoko obrazovanje u 2020. godini: Luksemburg (61%), Irska i Kipar (58%), Litvanija (56%) i Holandija (52%).

Suprotno tome, najniži udeo visokoobrazovanih zabeležen je u Rumuniji (25%), Italiji (29%), Mađarskoj (31%), Bugarskoj i Češkoj (33%).

Izvor: Eurostat

Mlađi ljudi postižu viši nivo obrazovanja od starijih

Posmatrajući razlike između starosnih grupa u dostizanju obrazovnog nivoa, postoji jasna starosna podela: 36% stanovništva EU sarosti od 25 do 34 godine imlao je visoko obrazovanje u poređenju sa 22% od 55 do 74 godine.

Najveće razlike između starosnih grupa zabeležene su u Irkosj (25 procentnih poena), Luksemburgu i Kipru (24pp), Poljskoj (22pp) i Malti (21pp). Na drugom kraju skale bile su četiri zemlje sa razlikom ispod 10pp: Bugarska i Mađarska (9pp), Nemačka i Estonija (6pp).

Prema podacima Eurostata u Srbiji ima 26.5% visokoobrazovnih u populaciji od 25 do 34 godine, dok je među populacijom od 55 do 74 godine 17.7% visokoobrazovanih.

Izvor: Eurostat

Izvor: Eurostat

Ilustracija: Vasily Koloda / Unsplash