Danas je međunarodni dan parlamentarizma

Danas se obeležava Međunarodni dan parlamentarizma. 30. juna 1889. godine osnovana je Interparlamentarna unija (IPU), a Generalna skupština Ujedinjenih nacija Rezolucijom iz 2018. godine ustanovila je ovaj Dan.

Tokom ove godine, Interparlamentarna unija i njeni parlamenti članovi obeležiće Međunarodni dan parlamentarizma nizom događaja usredsređenih na osnaživanje mladih nakon nedavnog pokretanja IPU kampanje “Za omladinu u parlamentu” (I Say Yes to Youth in Parliament!).

Uvođenje međunarodnog dana za parlamente posebno je važno u ovom kritičnom trenutku za parlamentarnu demokratiju, kada ljudi gube poverenje u političke institucije, a sama demokratija se suočava sa izazovima populističkih i naconalnističkih pokreta. Da bi demokratija napredovala, parlamenti kao kamen temeljac funkcionalnih demokratija, moraju biti jaki, transparentni, odgovorni i reprezentativni, stoji na sajtu Ujedinjenih nacija.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija je u svojoj rezoluciji A/RES/72/278 prepoznala ulogu parlamenta u nacionalnim planovima i strategijama i u obezbeđivanju veće transparentnosti i odgovornosti na nacionanom i globalnom nivou.

Jaki parlamenti su kamen temeljac demokratije. Oni predstavljaju glas naroda, donose zakone, dodeljuju sredstva za primenu zakona i politika i drže vlade odgovornim. Oni rade na tome da osiguraju da politike idu u korist svim ljudima, posebno najugroženijm.

Parlamenti takođe povezuju međunarodne i nacionalne programe, osiguravajući da vlade sprovode međunarodne ugovorre i sporazume koje potpisuju. Oni igraju vitalnu ulogu u sprovođenju Agende za održivi razvoj do 2030. godine, a Interparlamentarna unija blisko sarađuje sa njima kako bi pomogla u izgradnji njihovih kapaciteta u tome.

U zemljama izašlim iz sukoba, robusni parlamentu mogu pomoći u postizanju mirne tranzicije u funkcionalnu demokratiju isceljivanjem podela u društvu kroz dijalog i saradnju.

Izvor: UN

Naslovna fotografija: Narodna skupština Republike Srbije